Strona główna Matura 2018
Matura 2018 Drukuj Email

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla :

 

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego (przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz);
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

 

Opłatę należy wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2018r.

 

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostępne na stronie OKE od 1 stycznia 2018 r.


UWAGA!

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2018 r. – 7 lutego 2018 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

 

Procedury i harmonogram

Deklaracje


1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,

2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017,

3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;

2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,

4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

 

załącznik 1c_N -
Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


Przybory

Przybory i materiały, z których może korzystać zdający maturę

Tablice

Pozostałe